Trevio warehouse privatumo politika | Trevio

PRIVATUMO POLITIKA "TREVIO WAREHOUSE"

BENDROSIOS NUOSTATOS

Duomenų valdytojo UAB “Trevio” kontaktiniai duomenys: juridinio asmens kodas 305433599, adresas Jogailos g. 9, LT-01116 Vilnius, el. paštas info@trevio.eu (toliau - mes) (toliau – Bendrovė) saugo savo klientų, Trevio vadybininkų bei sistemos Trevio Warehouse (toliau – Trevio Warehouse) vartotojų (toliau - Jūs, Jūsų) asmens duomenis, taikydama aukščiausius techninius ir teisinius duomenų apsaugos standartus. 

Tvarkydami asmens duomenis, mes atsakingai laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Jei Jums kiltų kokių nors su šia privatumo politika susijusių klausimų ar turėtumėte kokių nors prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus šiuo el. paštu: info@trevio.eu.  

KAM TAIKOMA PRIVATUMO POLITIKA?

Ši privatumo politika yra taikoma Bendrovės teikiamoms paslaugoms per Trevio Warehouse - transporto valdymo ir krovimų planavimo platformą, kuri padeda subalansuoti sandėlio procesų darbų planavimą: nuo transporto laiko rezervacijų pagal aiškias taisykles, iki personalo ar reikalingos įrangos išankstinio resursų suplanavimo, nepriklausomai nuo to, kokius įrenginius (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę ar kt.) Trevio Warehouse sistemos vartotojas naudoja naudojimuisi Bendrovės teikiamomis paslaugomis per Trevio Warehouse sistemą. 

Ši privatumo politika netaikoma tinklapiuose pateikiamoms nuorodoms į trečiųjų asmenų tinklalapius, todėl mes rekomenduojame atskirai pasidomėti tokiuose tinklapiuose galiojančiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

Suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis per Trevio Warehouse sistemą, Jūs patvirtinate, kad įsipareigojate laikytis šios Privatumo politikos nuostatų (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Jūs laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai suvesdami savo duomenis Trevio Warehouse sistemoje pažymite varnele, kad susipažinote su Privatumo politikos nuostatomis. Su Privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Trevio Warehouse sistemoje. 

ESMINĖS PRIVATUMO POLITIKOS SĄVOKOS

Duomenų valdytojas - UAB "Trevio".
Duomenų valdytojo valdoma sistema – Trevio Warehouse, http://warehouse.trevio.eu/.
Paslaugos – visos Duomenų valdytojo teikiamos paslaugos, susijusios su sandėlio procesų darbų planavimu: nuo transporto laiko rezervacijų pagal aiškias taisykles iki išankstinio resursų suplanavimo per sistemą Trevio Warehouse.
Trevio Warehouse sistema – transporto valdymo ir krovimų planavimo platforma, kuri padeda subalansuoti sandėlio procesų darbų planavimą.
Tiekėjai – medžiagų, žaliavų pardavėjas.
Pirkėjai – krovinio pirkėjas.
Vežėjas – asmuo, išsikraunantis bei pasikraunantis krovinius.
Trevio vadybininkas – Trevio darbuotojas, padedantis organizuoti bei vykdyti krovinio išsikrovimą bei pasikrovimą iš sandėlio.
Vairuotojas – asmuo, vairuojantis transporto priemonę, kuri išsikraus arba pasikraus krovinius.
Vartotojas – Trevio Warehouse sistemoje vartotojo profilį susikūręs sistemos naudotojas. 

KOKIUS ASMENS DUOMENIS IR KOKIU TIKSLU MES TVARKOME ?

Trevio Warehouse vartotojo profilio sukūrimo ir administravimo tikslu tvarkomi šie Trevio vadybininko asmens duomenys:  

 • vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris. 

Krovinio išsikrovimo/pasikrovimo rezervacijos, laiko suderinimo, darbų atlikimo bei tarpusavio komunikacijos tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: 

 1. Tiekėjo: Vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, el. pašto adresas.
 2. Pirkėjo: Vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, el. pašto adresas. 
 3. Vežėjo: Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris.
 4. Vairuotojo: Vardas, telefono numeris, el. pašto adresas. 

Trevio Warehouse sistemos naudotojo/lankytojo, prisijungus ar apsilankius Trevio Warehouse sistemoje, automatiškai surenkami ir apdorojami šie techniniai asmens duomenys:

 • IP adresas;
 • prisijungimo data ir laikas;
 • tinklalapio, kuris jungiasi su mūsų Tinklalapiu pavadinimas ir universalusis adresas (URL);
 • Lankytojo įrenginio operacinės sistemos duomenys;
 • Lankytojo interneto paslaugų teikėjo informacija;
 • Lankytojo geografinės vietos duomenys;
 • kita susijusi techninė informacija. 

KAIP MES GAUNAME JŪSŲ DUOMENIS IR KOKIU TEISINIU PAGRINDU JUOS TVARKOME?

Mes renkame Jūsų asmens duomenis, kuriuos jūs mums apie save pateikiate tada, kai rezervuojate, derinate bei vykdote paslaugų užsakymą per Trevio Warehouse sistemą, taip pat kuriuos mums apie Jus pateikia Jūsų darbdavys (pvz., vežėjas pateikia vairuotojo duomenis arba verslo partneris (pvz., tiekėjas gali užpildyti visus vežėjo duomenis ir pan.). 

 • Jums pateikiant (suvedant) mums savo (ir/ar kitų susijusių asmenų) duomenis per mūsų sistemą Trevio Warehouse;  
 • Sudarant paslaugų teikimo/pirkimo sutartis; 
 • Jums derinantis tarpusavio atsiskaitymą už paslaugas per Trevio Warehouse sistemą; 
 • Kai sutinkate su slapukų įdiegimu Jūsų įrenginyje; 
 • Ar kitu būdu pateikiate savo ir/ar kitų susijusių asmenų ar Jūsų sutikimu gaunant iš trečiųjų šalių informaciją. 

Trevio Warehouse sistemos vartotojas/naudotojas yra atsakingas, kad jo pateikti per Trevio Warehouse sistemą asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jo pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Bendrovę. Bendrovė nebus atsakinga už žalą, atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad Trevio Warehouse vartotojas/naudotojas (tiekėjas, vežėjas, pirkėjas) nurodė neteisingus, netikslius ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

TEISĖTO TVARKYMO PAGRINDAI: 

 • Sutartis (paslaugų teikimo/pirkimo/kita);
 • Sutikimas (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslais). 
 • Teisėtas interesas (tik jei Duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nėra už jį viršesni). 

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Jums teikiamų paslaugų ir su Jumis sudaromų sutarčių pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimas yra nustatytas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz. privalomi buhalterinių ir kitų dokumentų saugojimo terminai ir pan.) arba sąlygotas duomenų valdytojo teisėtų interesų gynybos teisminėse ar kitos valstybės institucijose.

Į Trevio Warehouse sistemą suvestų tiekėjų, pirkėjų, vežėjų bei vairuotojų asmens duomenys Bendrovės saugomi 10 metų nuo sutartinių santykių pasibaigimo. 

Vartotojo į Trevio Warehouse profilį/paskyrą suvesti duomenys saugomi tol, kol pašalinama paskyra bei archyvuose (neaktyviai) saugoma 2 metus nuo paskyros pašalinimo įrodymų galimų teisinių ginčų atveju rinkimo tikslu. 

Mes užtikriname ir imamės visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugojama pasenusi arba nereikalinga informacija apie Jus bei, kad Jūsų duomenys būtų nuolat atnaujinami ir teisingi.

KAIP SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenų saugumo užtikrinimas mums yra labai svarbus. Jūsų asmens duomenims tvarkyti Bendrovė įgyvendino ir toliau įgyvendins tinkamas organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. Bendrovės vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą. 

Įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui, kuris galėtų kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms ir nustačius aplinkybes, prie kokių asmens duomenų buvo gauta nesankcionuota prieiga, Mes nedelsiant Jus apie tai informuosime.

KAM JŪSŲ DUOMENYS ATSKLEIDŽIAMI?

Jūsų asmens duomenys gali būti prienami tik ribotam mūsų darbuotojų ir mūsų bendrovės IT, konsultacines/audito/teisines paslaugas teikiančių subjektų ratui, ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina įgyvendinti tinkamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, ir visiems šiems asmenims galios griežti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai.

Šioje privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti mes Jūsų duomenis galime perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų duomenų: 

 • duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis mūsų vardu, interesais ir užsakymu (pvz., IT paslaugų teikėjams ir pan.) Pažymime, kad mūsų duomenų tvarkytojai tvarko Jūsų duomenis tik pagal aiškiai pateiktus mūsų nurodymus, įsipareigodami užtikrinti tinkamą iš mūsų gaunamų tvarkyti duomenų apsaugą, konfidencialumą bei saugumo reikalavimus atitinkančias organizacines ir technines priemones, kaip tai konkrečiau aptarta sutartyse, sudaromose tarp mūsų ir paslaugų teikėjų dėl duomenų tvarkymo. 
 • Subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.), tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų reikalavimus. 
 • Tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo Trevio Warehouse sistemoje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduota ar padaryta prieinama tiek ES, tiek ir už ES ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics paslauga). 

TIESIOGINĖ RINKODARA

Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Jums išreiškus sutikimą ar nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. 

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais. 

Bendrovė nebetvarko Duomenų subjekto asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais (nedelsiant sunaikina), kai tik Duomenų subjektas paprieštarauja duomenų tvarkymui tokiu tikslu.  

Jūsų atsisakymas gauti pasiūlymus ir naujienas nesutrukdys Jums naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų. Apie nesutikimą arba savo sutikimo atšaukimą, Jūs galite mus informuoti el. paštu info@trevio.eu arba telefonu  +370 685 08477. 

Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė tvarko (naudoja) Jūsų asmens duomenis 3 (trejus) metus nuo sutikimo davimo momento bei neaktyviai saugo archyvuose 1 (vienerius) metus po sutikimo naudojimo termino pasibaigimo, išskyrus, jei Jūs atšaukiate savo sutikimą.

DUOMENŲ TEIKIMAS UŽ ES IR EEE RIBŲ 

Primename, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE ribose, tačiau mes kruopščiai vertiname sąlygas, kuriomis tokie duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams.

Atkreipiame dėmesį, kad jeigu Europos Komisija nusprendė, kad atitinkama trečioji valstybė, teritorija arba vienas ar daugiau nurodytų sektorių toje trečiojoje valstybėje, arba atitinkama tarptautinė organizacija užtikrina tinkamo lygio duomenų apsaugą, perdavimas duomenų vyksta tokia pačia tvarka kaip ES. Informuojame, kad susipažinti su informacija, dėl kurių valstybių yra priimtas Europos Komisijos sprendimas, galite čia: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en . Kitais atvejais, mes imamės visų reikiamų priemonių, kurios užtikrintų, kad Jūsų duomenys būtų perduoti saugiai tvarkančiam duomenis gavėjui. 

JŪSŲ TEISĖS

Mes garantuojame šių Jūsų teisių įgyvendinimą ir bet kokios susijusios informacijos pateikimą, esant Jūsų prašymui ar paklausimui:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko Duomenų valdytojas;
 • reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 • reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

Norėdami įgyvendinti savo teises, prašome siųskite mums laišką el. paštu: info@trevio.eu. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes paprašysime pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.  

Gavę Jūsų prašymą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

Jei manysime, jog yra būtinybė, mes sustabdysime Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsdami ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai toliau tvarkyti Jūsų duomenis mus įpareigoja galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

Mūsų veiksmus ir sprendimus Jūs galite skųsti kompetentingai priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt). Tačiau rekomenduojame prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su mumis, kad galėtume rasti tinkamą problemos sprendimą. 

KUR KREIPTIS?

Esant bet kokiam Jūsų prašymui dėl Jūsų duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui, prašome parašyti mums info@trevio.au arba kreiptis telefonu +370 685 08477. 

KAIP SUŽINOTI APIE ŠIOS POLITIKOS PAKEITIMUS?

Ši Privatumo politika peržiūrima ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime jus apie atnaujinimą, paskelbdami pranešimą Trevio Warehouse sistemoje. 

Ši Privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo Trevio Warehouse sistemoje dienos. 

KAIP NAUDOJAME SLAPUKUS?

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis Trevio Warehouse  sistemoje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant sistemoje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų sistemos naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek sistemą, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek Bendrovės teikiamas paslaugas.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. 

Sistemos Trevio Warehouse naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas

Slapuko kategorija

Aprašymas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

intercom-id-

Funkcionalumo slapukas

Slapukas naudojamas identifikuoti bei atsiminti vartotoją gyvos pagalbos lange. Be jo nebūtų galimybės tiesiogiai bendrauti su klientų aptarnavimo specialistais

Pirmo apsilankymo metu.

10 mėnesių

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

intercom-session-

Funkcionalumo slapukas

Slapukas naudojamas atpažinti lankytoją nepriklausomai nuo to, ar jis turi vartotojo paskyrą, naudojasi skirtingomis naršyklėmis ar pan. Slapukai naudojami siekiant pagerinti lankytojo patirtį apsiperkant el. parduotuvėje.

Pirmo apsilankymo metu.

1 savaitę

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

october_session

Funkcionalumo slapukas

TVS naudojamas slapukas, įgalintis rinkti informaciją apie interneto svetainės lankomumą

Pirmo apsilankymo metu.

2 valandos

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

user_auth

Funkcionalumo slapukas

Saugo prisijungusio vartotojo autentifikacijos sesijos ID ir autentifikacijos duomenis

Vartotojo prisijungimo metu.

24 valandas arba iki vartotojo atsijungimo nuo sistemos

Unikalus ID, vartotojo el. paštas, vardas, pavardė.

admin_auth

Funkcionalumo slapukas

Saugo prisijungusio vartotojo autentifikacijos sesijos ID ir autentifikacijos duomenis

Vartotojo prisijungimo metu.

24 valandas arba iki vartotojo atsijungimo nuo sistemos

Unikalus ID, vartotojo el. paštas, vardas, pavardė.

amplitude_id_fef1e872c952688acd962d30aa545b9etrevio.eu

Analitinis slapukas  

Slapukas leidžia „Amplitude“ rinkti informaciją apie jūsų „Trevio“ naudojimą  

Pirmo apsilankymo metu.  

10 metų  

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.  

Stebi vartotojo kelionę po „Trevio“ puslapį, kad ateityje optimizuotų tinklapio naudojimą būsimiems vartotojams  

 

Taip pat sistemoje bus naudojami trečiųjų šalių sekliai (angl. trackers), kurie užtikrins sklandų puslapio veikimą :

 • Doubleclick;
 • Intercom;
 • Hotjar;
 • Google tag manager;
 • Facebook pixel;
 • Omnisend.

Sistemoje Trevio Warehouse gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (pvz., socialinio tinklo „Facebook“, „Youtube“ papildinius). Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms, pateikiamoms mūsų Tinklalapiuose, taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas. Mes raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma privatumo apsaugos nuostatomis.