Политика конфиденциальности | Trevio

TREVIO INTERNETINĖS SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA

BENDROSIOS NUOSTATOS

Duomenų valdytojo UAB “Trevio” kontaktiniai duomenys: juridinio asmens kodas 305433599, adresas Jogailos g. 9, LT-01116 Vilnius, el. paštas info@trevio.eu (toliau - mes) (toliau – Bendrovė) tvarko Trevio.eu (www.trevio.eu/lt) (toliau – Trevio internetinė svetainė) naudotojų/lankytojų/naršytojų (toliau - Jūs, Jūsų) asmens duomenis, taikydama aukščiausius techninius ir teisinius duomenų apsaugos standartus.  

Tvarkydami asmens duomenis, mes atsakingai laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Jei Jums kiltų kokių nors su šia privatumo politika susijusių klausimų ar turėtumėte kokių nors prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus šiuo el. paštu: info@trevio.eu.  

KAM TAIKOMA PRIVATUMO POLITIKA?

Ši privatumo politika yra taikoma Trevio internetinės svetainės naudotojų/lankytojų/naršytojų asmens duomenų tvarkymui, nepriklausomai nuo to, kokius įrenginius (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę ar kt.) Trevio internetinės svetainės naudotojas/lankytojas/naršytojas naudoja naudojimuisi prisijungimui prie Trevio internetinės svetainės (www/trevio.eu/lt).   

Pažymetina, kad naudojantis Trevio Customs paslaugomis, taikoma Trevio Customs Privatumo politika https://trevio.eu/lt/customs-privatumo-politika, o naudojantis Trevio Warehouse paslaugomis, taikoma Trevio Warehouse Privatumo politika https://trevio.eu/lt/warehouse-privatumo-politika.

Suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis per Trevio internetinę svetainę (www.trevio.eu/lt), Jūs patvirtinate, kad įsipareigojate laikytis šios Privatumo politikos nuostatų (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Jūs laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai suvesdami savo duomenis Trevio internetinėje svetainėje pažymite varnele, kad susipažinote su Privatumo politikos nuostatomis. Su Privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Trevio internetinėje svetainėje.   

ESMINĖS PRIVATUMO POLITIKOS SĄVOKOS

Duomenų valdytojas - UAB “Trevio”.
Duomenų valdytojo valdoma internetinė svetainė www.trevio.eu/lt.
Trevio internetinė svetainė – interneto svetainė, skirta suteikti pagrindinę informaciją apie Trevio Customs bei Trevio Warehouse teikiamas paslaugas.
Naudotojas/lankytojas/naršytojas – Trevio internetinėje svetainėje naršantis bei per Trevio internetinę svetainę užklausą pateikęs asmuo. 

KOKIUS ASMENS DUOMENIS IR KOKIU TIKSLU MES TVARKOME ?

Užklausos per Trevio internetinę svetainę pateikimo/administravimo/atsakymo pateikimo tikslais tvarkomi šie Trevio internetinės svetainės naudotojų/lankytojų asmens duomenys:  

 • vardas, el. pašto adresas, telefono numeris;
 • asmens savo noru Žinutės laukelyje įvesta informacija.

Informuojame, kad Jūsų Žinutės laukelyje pateikti duomenys, kurie yra pertekliniai ir nėra reikalingi užklausos administravimo  tikslui pasiekti, Bendrovės nėra saugomi, o negrįžtamai ištrinami.  

Trevio internetinės svetainės naudotojo/lankytojo, prisijungus ar apsilankius Trevio internetinėje svetainėje, automatiškai surenkami ir apdorojami šie techniniai asmens duomenys:

 • IP adresas;
 • prisijungimo data ir laikas;
 • tinklalapio, kuris jungiasi su mūsų Tinklalapiu pavadinimas ir universalusis adresas (URL);
 • Lankytojo įrenginio operacinės sistemos duomenys;
 • Lankytojo interneto paslaugų teikėjo informacija;
 • Lankytojo geografinės vietos duomenys;
 • kita susijusi techninė informacija. 


KAIP MES GAUNAME JŪSŲ DUOMENIS IR KOKIU TEISINIU PAGRINDU JUOS TVARKOME?

Mes renkame Jūsų asmens duomenis, kuriuos jūs mums apie save pateikiate tada, kai pateikiate užklausą per Trevio internetinę svetainę bei kai sutinkate su slapukų įdiegimu Jūsų įrenginyje. 

Trevio internetinės svetainės naudotojas/lankytojas yra atsakingas, kad jo pateikti per Trevio svetainę asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jo pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Bendrovę. Bendrovė nebus atsakinga už žalą, atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad Trevio internetinės svetainės naudotojas/lankytojas nurodė neteisingus, netikslius ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus. 

TEISĖTO TVARKYMO PAGRINDAI: 

 • Sutikimas. 
 • Teisėtas interesas (tik jei Duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nėra už jį viršesni). 

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Jums teikiamų paslaugų ir su Jumis sudaromų sutarčių pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimas yra nustatytas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz. privalomi buhalterinių ir kitų dokumentų saugojimo terminai ir pan.) arba sąlygotas duomenų valdytojo teisėtų interesų gynybos teisminėse ar kitos valstybės institucijose.

Naudotojo/lankytojo/naršytojo per Trevio internetinę svetainę (www.trevio.eu/lt) SUSISIEKIME užklausoje pateikti duomenys įrodymų galimų teisinių ginčų atveju rinkimo tikslu yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo užklausos pateikimo. 

KAIP SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenų saugumo užtikrinimas mums yra labai svarbus. Jūsų asmens duomenims tvarkyti Bendrovė įgyvendino ir toliau įgyvendins tinkamas organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. Bendrovės vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą. 

Įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui, kuris galėtų kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms ir nustačius aplinkybes prie kokių asmens duomenų buvo gauta nesankcionuota prieiga, Mes nedelsiant Jus apie tai informuosime.

KAM JŪSŲ DUOMENYS ATSKLEIDŽIAMI?

Jūsų asmens duomenys gali būti prienami tik ribotam mūsų darbuotojų ir mūsų bendrovės IT, konsultacines/audito/teisines paslaugas teikiančių subjektų ratui, ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina įgyvendinti tinkamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, ir visiems šiems asmenims galios griežti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai.

Šioje privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti mes Jūsų duomenis galime perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų duomenų: 

 • duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis mūsų vardu, interesais ir užsakymu (pvz., IT paslaugų teikėjams ir pan.) Pažymime, kad mūsų duomenų tvarkytojai tvarko Jūsų duomenis tik pagal aiškiai pateiktus mūsų nurodymus, įsipareigodami užtikrinti tinkamą iš mūsų gaunamų tvarkyti duomenų apsaugą, konfidencialumą bei saugumo reikalavimus atitinkančias organizacines ir technines priemones, kaip tai konkrečiau aptarta sutartyse, sudaromose tarp mūsų ir paslaugų teikėjų dėl duomenų tvarkymo. 
 • Subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.), tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų reikalavimus. 
 • Tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo Trevio svetainėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduota ar padaryta prieinama tiek ES, tiek ir už ES ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics paslauga). 

TIESIOGINĖ RINKODARA

Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Jums išreiškus sutikimą ar nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. 

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais. 

Bendrovė nebetvarko Duomenų subjekto asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais (nedelsiant sunaikina), kai tik Duomenų subjektas paprieštarauja duomenų tvarkymui tokiu tikslu.  

Jūsų atsisakymas gauti pasiūlymus ir naujienas nesutrukdys Jums naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų. Apie nesutikimą arba savo sutikimo atšaukimą, Jūs galite mus informuoti el. paštu info@trevio.eu arba telefonu  +370 664 36808. 

Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė tvarko (naudoja) Jūsų asmens duomenis 3 (trejus) metus nuo sutikimo davimo momento bei neaktyviai saugo archyvuose 1 (vienerius) metus po sutikimo naudojimo termino pasibaigimo, išskyrus, jei Jūs atšaukiate savo sutikimą.

JŪSŲ TEISĖS

Mes garantuojame šių Jūsų teisių įgyvendinimą ir bet kokios susijusios informacijos pateikimą, esant Jūsų prašymui ar paklausimui:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko Duomenų valdytojas;
 • reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 • reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

Norėdami įgyvendinti savo teises, prašome siųskite mums laišką el. paštu: info@trevio.eu. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes paprašysime pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.  

Gavę Jūsų prašymą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

Jei manysime, jog yra būtinybė, mes sustabdysime Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsdami ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai toliau tvarkyti Jūsų duomenis mus įpareigoja galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

Mūsų veiksmus ir sprendimus Jūs galite skųsti kompetentingai priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt). Tačiau rekomenduojame prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su mumis, kad galėtume rasti tinkamą problemos sprendimą. 

KUR KREIPTIS?

Esant bet kokiam Jūsų prašymui dėl Jūsų duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui, prašome parašyti mums info@trevio.au arba kreiptis telefonu +370 664 36808. 

KAIP SUŽINOTI APIE ŠIOS POLITIKOS PAKEITIMUS?

Ši Privatumo politika peržiūrima ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime jus apie atnaujinimą, paskelbdami pranešimą Trevio internetinėje svetainėje. 

Ši Privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo Trevio internetinėje svetainėje dienos.  

KAIP NAUDOJAME SLAPUKUS?

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis Trevio internetinėje svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant sistemoje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų sistemos naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek sistemą, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek Bendrovės teikiamas paslaugas.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną.  

Trevio.eu internetiniame puslapyje naudojami slapukai: 

Slapuko pavadinimas

Slapuko kategorija

Aprašymas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

HSID

Reklaminis slapukas

Sukuria vartotojo naudojimo profilį.

Pirmo apsilankymo metu

2 metai

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

SAPISID

Reklaminis slapukas

Pagal sukurtą vartotojo profilį rodo atitinkančias reklamas.

Pirmo apsilankymo metu

2 metai

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

CONSENT

Reklaminis slapukas

Slapukas naudojamas kaupti vartotojo naudojimo profilį.

Apsilankymo metu

2 metai

Unikalus ID

LOGIN_INFO

Funkcionalumo slapukas

Slapukas leidžiantis įtraukti Youtube video įrašus

Pirmo apsilankymo metu.

2 metai

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

PREF

Funkcionalumo slapukas

Slapukas leidžiantis įtraukti Youtube video įrašus

Pirmo apsilankymo metu.

2 metai

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

VISITOR_INFO1_LIVE

Funkcionalumo slapukas

Slapukas leidžiantis įtraukti Youtube video įrašus

Pirmo apsilankymo metu.

6 mėnesiai

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

YSC

Funkcionalumo slapukas

Slapukas leidžiantis įtraukti Youtube video įrašus

Pirmo apsilankymo metu.

Iki svetainės lango uždarymo

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

remote_sid

Funkcionalumo slapukas

Slapukas leidžiantis įtraukti Youtube video įrašus

Pirmo apsilankymo metu.

Iki svetainės lango uždarymo

-

amplitude_id_fef1e872c952688acd962d30aa545b9etrevio.eu

Analitinis slapukas 

Slapukas leidžia „Amplitude“ rinkti informaciją apie jūsų „Trevio“ naudojimą 

Pirmo apsilankymo metu. 

10 metų 

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris. 

Stebi vartotojo kelionę po „Trevio“ puslapį, kad ateityje optimizuotų tinklapio naudojimą būsimiems vartotojams 

intercom-id-boss6wht

Funkcionalumo slapukas

Slapukas naudojamas identifikuoti bei atsiminti vartotoją gyvos pagalbos lange. Be jo nebūtų galimybės tiesiogiai bendrauti su klientų aptarnavimo specialistais

Pirmo apsilankymo metu.

10 mėnesių

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

intercom-session-boss6wht

Funkcionalumo slapukas

Slapukas naudojamas atpažinti lankytoją nepriklausomai nuo to, ar jis turi vartotojo paskyrą, naudojasi skirtingomis naršyklėmis ar pan. Slapukai naudojami siekiant pagerinti lankytojo patirtį apsiperkant el. parduotuvėje.

Pirmo apsilankymo metu.

2 savaitės

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

october_session

Funkcionalumo slapukas

TVS naudojamas slapukas, įgalintis rinkti informaciją apie interneto svetainės lankomumą

Pirmo apsilankymo metu.

2 valandos

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

 

Taip pat puslapyje yra naudojami trečiųjų šalių sekliai (angl. trackers), kurie užtikrins sklandų puslapio veikimą :

 • Doubleclick;
 • Intercom;
 • Hotjar;
 • Google tag manager;
 • Facebook pixel;
 • Omnisend.

Trevio internetinėje svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (pvz., socialinio tinklo „Facebook“, „Youtube“ papildinius). Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms, pateikiamoms mūsų Tinklalapiuose, taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas. Mes raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma privatumo apsaugos nuostatomis.